Høj energieffektivitet en fordel for miljøet og klimaet

Ovnlinje 5 er designet til at udnytte energien maksimalt uanset, om vi producerer el eller varme.

 

Den samlede energiudnyttelse for Ovnlinje 5 er tæt på 100 procent den energi, affaldet indeholder, når det bliver ført ind i forbrændingsanlægget.

 

Den høje virkningsgrad skyldes blandt andet, at vi udnytter varmen i røggassen fuldt ud i anlægget. Røggassens temperatur vil ved skorstenens udmunding ligge under 40 °C.

 

Energieffektiviteten på Ovnlinje 5 er ca. 30 procent højere end effektiviteten for de tre gamle anlæg (Ovnlinje 1 -3), som ovnlinjen afløser.

 

Anlægget bliver fleksibelt i forhold til produktion af el og fjernvarme, samt med hensyn til fordelingen mellem el og fjernvarme.

 

Nordforbrænding leverer varme til et stort fjernvarmenet, der året rundt kan aftage den producerede varme.

Vi har valgt at opføre anlægget med den bedste og nyeste teknologi til at fjerne uønskede stoffer i røggassen. I produktionen nedsætter vi røggassens indhold af partikler og metaller med ca. 98 procent, og de sure gasser HCl, HF og SO2 reduceres med mere end 85 procent. I sidste trin af røggasrensningen fjerner vi mere end 97 procent af indholdet af dioxiner og furaner.

 

Klimaet tilgodeses med den nye Ovnlinje 5, fordi energieffektiviteten for ovnlinjen er på ca. 99 procent, hvilket er en del højere end for Ovnlinje 1 – 3, hvor den er ca. 70 procent.

 

Det betyder, at Nordforbrænding med den uændrede affaldskapacitet på 152.000 ton per år fremover kan producere mere end dobbelt så meget el og 30 procent mere fjernvarme på kraftvarmeanlægget sammenlignet med i dag.

 

Når vi brænder af affald til energiformål, fortrænger vi tilsvarende produktion af energi på fossile brændsler og hermed udledning af CO2.

 

Produktionen på Ovnlinje 5 fortrænger årligt 100.000 ton CO2 årligt i forhold til et kulfyret anlæg.

 

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00