Spørgsmål og svar

Hvorfor bygge et nyt anlæg?

De tre gamle ovnlinjer er opført mellem 1969 og1989. De er slidte, og på energi- og miljøsiden kræver de store investeringer for at kunne leve op til de aktuelle og fremtidige miljø- og energikrav.

 

Det nye anlæg får meget bedre energivirkningsgrad, og udnytter i langt højere grad ressourcerne i affaldet.

 

Hvad kommer byggeriet til at betyde for naboerne?

I byggefasen vil naboerne blive påvirket af byggeriet. Vi vil forsøge, at mindske generne mest muligt og løbende informere om kommende aktiviteter.

 

Hvad betyder det nye anlæg for miljøet?

Med de eksisterende anlæg overholder Nordforbrænding alle miljøkrav. Med det nye anlæg vil vi kunne overholde disse krav med en endnu større margen i forhold til grænseværdierne.

 

Den bedre energiudnyttelse, hvor fjernvarmeproduktionen øges med 30 procent og el-produktionen fordobles på den samme mængde affald, fører til en langt bedre udnyttelse af affaldet som energiressource.

Nordforbrænding udleder emissioner via skorstenen. Den meget høje skorsten sikrer en god fortynding af røggasserne. Ved de værst tænkelige forhold udleder Nordforbrænding under en tredjedel af den tilladte udledning (grænseværdien).

 

Stiger luftforureningen, når den nye Ovnlinje 5 sættes i drift?

Nej, anlægget udstyres med det nyeste røggasrensningsanlæg, men den høje energiudnyttelse gør, at røgen er koldere og spredes på en anden måde.

 

Nordforbrændings meget høje skorsten sikrer dog fortsat en god fortynding af røggasserne. Ved de værst tænkelige forhold udleder Nordforbrænding under en tredjedel af den tilladte udledning (grænseværdien) hos de omkringboende.

 

Kan der falde dråber ned i omgivelserne, når den nye Ovnlinje 5 sættes i drift?

Nej, eventuelle dråber (aerosoler) vil være meget små, og de vil følge røggassen og ikke falde ud og optræde som regn omkring skorstenen.

 

Dråber, der mod al forventning måtte undslippe dråbefangerne i skorstenen, har et indhold af gasser, der ligger under grænseværdien for drikkevand.

 

Hvad betyder det nye anlæg for klimaet?

Den bedre energiudnyttelse, hvor fjernvarmeproduktionen øges med 30 procent og el-produktionen fordobles på den samme mængde affald fører til en langt bedre udnyttelse af affaldet som energiressource.

Endvidere erstatter affaldet fossile brændsler, som medvirker til udslip af drivhusgasser. Produktionen på Ovnlinje 5 fortrænger årligt 100.000 ton CO2 i forhold til et kulfyret anlæg.

 

Bedre udnyttelse af energien nedsætter behovet for at bygge andre kedler til at producere fjernvarmen.

 

Er det nye anlæg på niveau med det bedste anlæg i verden?

Ovnlinje 5 er udstyret med de bedste teknikker (BAT – Best Available Technologies), og den samlede energivirkningsgrad for det indfyrede affald er på ca. 98 procent. Ovnlinje 5 placerer sig dermed på niveau med de bedste anlæg i verden.

 

Hvorfor brænder Nordforbrænding affaldet i stedet for at genbruge det?

Affald kan enten genanvendes til nye materialer, eller energiindholdet i affaldet kan anvendes til fjernvarmeproduktion. Det bedste og reneste affald har en værdi som materiale og anvendes hertil. Resten udnyttes bedst til energiproduktion. (Vi brænder ikke affald, som kan genanvendes).

 

Norfors

Savsvinget 2

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 05 00

Telefax: 45 16 05 11

norfors@norfors.dk

 

Telefontid:

Man - Tors: 9.00-15.00

Fre: 9.00-12.00